Bayeke Bahleke (Let Them Laugh) Lyrics by Zaza

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Bayeke bahleke (Let them laugh)
Bayeke bajabule (Let them rejoice)
Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (And move on your behalf)
(Repeat)

Thula! Thula! Thula! Thula! (Be still!)
Ungakhali, Thula! (Do not cry/panic, be still)
Ziyosulwi’inyembezi, Thula (Wipe your tears and be still)
ujehova uzwili eh, Thula (The Lord hears you, be still)
Ngoba izulu (For the heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)
(Repeat)

Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede (Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)

Diphiri (Secrets) Lyrics by Zaza

2 Comments


(Sung in Sotho)

Refrain:
Diphiri makunutu di tsejwa ke wena (Nothing secret is hidden from You)
O Ntate, o ba tshwarele (Oh Father, forgive them) (Repeat)

Botlhe ba nketsang ha mpe (All who do me wrong)
Ba tsejwa ke wena (Are known to You)
O Ntate, o ba tshwarele (Oh Father, forgive them) (Repeat)

Ke matla ke matla (The Power, the Power)
Matla moya wa modimo (Power of the Holy Spirit)
Ke matla ke matla (The Power, the Power)
Ke matla a moya wa modimo (The Power of the Holy Spirit)

(From the Top)

O Ntate, o ba tshwarele (Oh Father, forgive them) x?

Khulula Ugcobo (Release the Anointing) By Zaza & Nothando

16 Comments


(Sung in Zulu)

Khulul’ ugcobo lwakho Nkosi (Release your anointing Lord)
Esimeni sami, Nkosi Jesu (Over my situation, Lord Jesus)
(Repeat)

Refrain:
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Aphul’ ijoko nezibopho (breaking the yoke of bondage)
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Avus’ izishosha (Raising the lame)
Nempuphuthe ziyabona (And the blind seeing)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)
(Repeat)

Khulula! Khulula! Khulula!… (Release!)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)

(Refrain)

Ngena (Come In) Lyrics by Zaza (Spirit of Praise 5)

7 Comments


Purchase Song | Purchase Album

(Sung in Zulu)

Sekuntambama, seliyakushona (It is evening, and the sun is setting)
Nank’ amathunzi, asemade wona (And the shadows, are now long)

Refrain
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)
Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)

(From the Top)

Osadelayo, maye uzokhala (The ones who delay, will weep)
“Usivulele!”, iNkosi izokwala ( “Let us in!” The Lord will refuse)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)
Maye! Maye! indawo ayisekho (Oh no! Oh no! there’s no more room)

(Refrain)

(Verse 2)

Akhona Mandla (There is Power) Lyrics by Omega ft. Zaza

5 Comments


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akhona amandla o’kuphilisa (There is power and healing)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

Uya menywa mama wami (My mother you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Ngoba akhona mandla asegazini lika Jesu (Because there is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

(From the top)

Uyamenywa sihlobo zami (My brothers you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

Igama leNkosi (The Name of the Lord) Lyrics by Zaza

6 Comments


(Sung in Zulu – A Hymn)

Igama leNkosi, liyiyo inqaba (The name of Lord is a refuge)
Ophephela khona, uyakusindiswa (Whoever hides in Him will be safe)

Ohlezi kulona akanakwesaba (Whoever abides in it, will not fear)
Nokuba umhlaba uzanya zanyiswa (Despite the storms of life)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?

Uyingcwele, uyingcwele! (You are Holy, You are Holy!)
Uyingcwele somandla x? (God Almighty You are Holy)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (For there’s no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?

Phakama! (Arise!) Lyrics by Zaza and Benjamin Dube

22 Comments(Sung in Zulu)
[Same song by Sfiso]

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele umhlaba wonke (And reign over all)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele impilo yami (And reign over my life)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Older Entries

%d bloggers like this: