Sweet Jesus (Rose of Sharon) Lyrics by Mthunzi Namba (JC 17)

13 CommentsSong 1 | Song 2 (here) | Song 3

Oh sweet Jesus, I love you (More and More)
Love you more and more
(Repeat)

Everytime you walk with me
Evevrytime you talk with me
You guideth me, all the way
Oh sweet Jesus, I love you
Love you more and more (Repeat)

(Refrain) + Ti wo wo… + (Refrain)

When I’m down, you pick me up
When I’m sad, you make me smile
Oh sweet Jesus, I love you
Love you more and more
(Repeat)

Azumbero…

You are the Rose of Sharon
The fairest of them all
You are everything my heart desires
You are fairer, much fairer
Than the lily that grows by the wayside
You are precious, more precious than gold
(Repeat)

(Same verse in Zulu)
Uyimbali yaseSharon
Entle kunazo zonke
Uyikho konke engikudingayo
Uqhakazile, umuhle
Kunembali emilayo
Wena umuhle, kunegolide
(Repeat)

Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Lyrics by Papane

3 Comments(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam (But it rescued me)

Refrain:
O Baba ngiyabonga (Oh Father I thank you)
Nangentliziyo yami (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wami (That you’re my Savior) x3

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you)

(Refrain) + (Verse 3) + (Refrain) + (Verse 3) + (Refrain)

Phakama! (Arise!) Lyrics by Zaza and Benjamin Dube

21 Comments(Sung in Zulu)
[Same song by Sfiso]

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele umhlaba wonke (And reign over all)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele impilo yami (And reign over my life)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Inkanyezi Nezazi (The Star and the Wisemen) A cappella by Ladysmith Black Mambazo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kuye kwamemeza baprofethi emandulo (The prophets prophesied long ago)
Kumemeza abantu abadala kangaka (The elders are calling)
Webantwana kanisalaleni ngani (Children, listen and learn)
Umbiko wokuzalwa kenkosi uJesu (Their message is on the birth of Jesus)

Nansoke inkanyezi (The wise men)
enhle kunazozonke (Followed this star)
Eyalandelwa isiswe (That appeared)
Zivela empumalanga (in the East)

Baba/Mama, baba/mama wami; (Father/Mother, My Father/Mother)
Mama/Baba (hmm) Bhinc'(hmm) ibeshu lakho (Father/Mother, Your apron(?))
Simemeza ngazwi linyi (hmm) (We declare that which we know)
Sithi (hmm) Izelwe (hmm) (The word says that He is)
Inkosi Yamakhosi (The King of Kings)
(Repeat)

Uquinsile umprofethi (The truth spoken by the prophets)
Yinhle kunazozonke (To the whole world)
Masiyindandeleni (Of that star)
Khona sizophumela (That we should follow)
(Repeat)

Saqala Sabezwa besho (He first heard them tell us) x2
saze sabona nathi embhalweni (then we saw the writings)
{Sabe, sesiyakholwa, (Then we believed)
yilolo esikufundayo lithini ibhabeli} x? (What we read in scriptures)
(Repeat)

Amen Halleluya Amen

Kherubim (Cherubim) Lyrics by Zaza

3 Comments


(Sung in Zulu)

Ikherumim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zona zibabaza mahl’ako   (They praise your name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zona zibabaza Mahla ako  (They praise your name)
(Repeat)

Refrain:
Uyingcwele uphakeme (You are Holy, be lifted up)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
Sith’uyingcwele uphakeme (You are Holy, be lifted up)
Unamandla anginawo (You are powerful, I am nothing)
(Repeat)

Uyingcwele simakade (My God you are Holy)
Uyingcwele Nkosi ya makhosi (You are Holy King of kings)
Angekho fanana nawe  (There’s no one like you) x?

Kwanqaba Umusa (Mercy Said No) Lyrics by Thina Zungu

53 Comments(Sung in Zulu/Xhosa)

Kwanqab’Umusa (Mercy said no)
Nibona ngiphila njena (You see I am now like this) (?)
uThixo akavumanga, (Because God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(repeat)

Wathi “Cha, ‘ngeke ngivume (He said “No, I will not let you fall) – .
Unyawo lakho lushelele”(or your foot to slip”)
uThixo akavumanga, (God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(Repeat)

Kwakumele ngihlushwe (My suffering was good for me)
Ukuze ngaz’imiso zakho (For it taught me your decrees)
Impela njengo Jakobe (Surely just like Jacob)
Kwakumele ngilingwe (You will defend and preserve me) 

Kodwa ngoba mina angazi (It is because I know You)
Ukuthi wena uyisiphephelo sami (that you are my shield)
Impela nguwe owanqaba (truly it is you that will block plans)
Nempilo yami (against my life)

(From top)

Dumisani (Praise) Lyrics by Nomandla Mfecane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Dumisani uYehova, zizwe zonke Hallelujah (Praise the Lord, all you nations)
Mbongeni, mncomeni njalo (Praise and thank Him, always)
(Repeat)

Siphakamisel’ amehlo ethu (We lift up our eyes)
Siphakamis’ izandla zethu (We lift up our hands)
Lapho usizo lwethu,  lovela khona (Where is our help?  He comes quickly)
(Repeat)

(Verse 2)
Baba singayaphi uma singasuka kuwe?
(Where can we go without your presence, Father?)

(Verse 2)
Siyazithoba phambi, kwetrone yakho yomusa
(We bow before your merciful throne)

(Verse 2)
As a sign of surrendering to you

(Verse 1)

Older Entries Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,504 other followers

%d bloggers like this: