Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Lyrics by Papane

3 Comments(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam (But it rescued me)

Refrain:
O Baba ngiyabonga (Oh Father I thank you)
Nangentliziyo yami (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wami (That you’re my Savior) x3

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you)

(Refrain) + (Verse 3) + (Refrain) + (Verse 3) + (Refrain)

Phakama! (Arise!) Lyrics by Zaza and Benjamin Dube

21 Comments(Sung in Zulu)
[Same song by Sfiso]

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele umhlaba wonke (And reign over all)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele impilo yami (And reign over my life)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Inkanyezi Nezazi (The Star and the Wisemen) A cappella by Ladysmith Black Mambazo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kuye kwamemeza baprofethi emandulo (The prophets prophesied long ago)
Kumemeza abantu abadala kangaka (The elders are calling)
Webantwana kanisalaleni ngani (Children, listen and learn)
Umbiko wokuzalwa kenkosi uJesu (Their message is on the birth of Jesus)

Nansoke inkanyezi (The wise men)
enhle kunazozonke (Followed this star)
Eyalandelwa isiswe (That appeared)
Zivela empumalanga (in the East)

Baba/Mama, baba/mama wami; (Father/Mother, My Father/Mother)
Mama/Baba (hmm) Bhinc'(hmm) ibeshu lakho (Father/Mother, Your apron(?))
Simemeza ngazwi linyi (hmm) (We declare that which we know)
Sithi (hmm) Izelwe (hmm) (The word says that He is)
Inkosi Yamakhosi (The King of Kings)
(Repeat)

Uquinsile umprofethi (The truth spoken by the prophets)
Yinhle kunazozonke (To the whole world)
Masiyindandeleni (Of that star)
Khona sizophumela (That we should follow)
(Repeat)

Saqala Sabezwa besho (He first heard them tell us) x2
saze sabona nathi embhalweni (then we saw the writings)
{Sabe, sesiyakholwa, (Then we believed)
yilolo esikufundayo lithini ibhabeli} x? (What we read in scriptures)
(Repeat)

Amen Halleluya Amen

Kherubim (Cherubim) Lyrics by Zaza

3 Comments


(Sung in Zulu)

Ikherumim ne Seraphime (The Cherubim and the Seraphim)
Zona zibabaza mahl’ako   (They praise your name)
Zithlabel’ uHalleluya (They sing “Hallelujah”)
Zona zibabaza Mahla ako  (They praise your name)
(Repeat)

Refrain:
Uyingcwele uphakeme (You are Holy, be lifted up)
Unamandla anginawo (You’re powerful, I am nothing)
Sith’uyingcwele uphakeme (You are Holy, be lifted up)
Unamandla anginawo (You are powerful, I am nothing)
(Repeat)

Uyingcwele simakade (My God you are Holy)
Uyingcwele Nkosi ya makhosi (You are Holy King of kings)
Angekho fanana nawe  (There’s no one like you) x?

Kwanqaba Umusa (Mercy Said No) Lyrics by Thina Zungu

52 Comments(Sung in Zulu/Xhosa)

Kwanqab’Umusa (Mercy said no)
Nibona ngiphila njena (You see I am now like this) (?)
uThixo akavumanga, (Because God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(repeat)

Wathi “Cha, ‘ngeke ngivume (He said “No, I will not let you fall) – .
Unyawo lakho lushelele”(or your foot to slip”)
uThixo akavumanga, (God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(Repeat)

Kwakumele ngihlushwe (My suffering was good for me)
Ukuze ngaz’imiso zakho (For it taught me your decrees)
Impela njengo Jakobe (Surely just like Jacob)
Kwakumele ngilingwe (You will defend and preserve me) 

Kodwa ngoba mina angazi (It is because I know You)
Ukuthi wena uyisiphephelo sami (that you are my shield)
Impela nguwe owanqaba (truly it is you that will block plans)
Nempilo yami (against my life)

(From top)

Dumisani (Praise) Lyrics by Nomandla Mfecane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Dumisani uYehova, zizwe zonke Hallelujah (Praise the Lord, all you nations)
Mbongeni, mncomeni njalo (Praise and thank Him, always)
(Repeat)

Siphakamisel’ amehlo ethu (We lift up our eyes)
Siphakamis’ izandla zethu (We lift up our hands)
Lapho usizo lwethu,  lovela khona (Where is our help?  He comes quickly)
(Repeat)

(Verse 2)
Baba singayaphi uma singasuka kuwe?
(Where can we go without your presence, Father?)

(Verse 2)
Siyazithoba phambi, kwetrone yakho yomusa
(We bow before your merciful throne)

(Verse 2)
As a sign of surrendering to you

(Verse 1)

I Love the Lord Lyrics by Ntokozo Mbambo (JC7)

2 Comments(Languages: English, Zulu)

Ngiyakuthanda Nkosi yam’ (I love you my Lord)
Wamamela kukhala kwam’ (You heard my cries)
Wangihawukela wangiduduza (you pitied me and comforted me)
Konke ukuphila kwam’ (As long as I live)
Ngithembe wena (I will trust in you)
Ungumhlengi wam’, ungumsindisi wam’ (You are my helper; my redeemer)

I love the Lord; He heard my cries,
And pitied every groan;
Long as I live, when troubles rise,
I’ll hasten to His throne
(Repeat)

Refrain: I’ll hasten to the throne
When my heart is full of pain I know I can – I’ll run to your throne
My knees are so weak that I cannot pray, but I’ll hasten to your throne
When everybody has shown their backs on me, but I’ll run to your throne
He said “Come to me, lay down all you who are weary
Take my yoke upon you, for my burden’s so light”
Sometimes my body maybe ill, but said (you said you’re my healer)x4
So I’m healed!

I can go, I can go… to the Lord
Whatever I need… He has it
So I don’t need to worry, no no
See, sometimes people may tell you things:
They may tell you that you’re nothing
They may tell you that you’re nobody
They may tell you that you’re not gonna make it
But I came to let you know that with God, you can
You see, I can do all things through Christ
Who strengthens me – day in and day out
Cause he’s my strength, whenever I am weak He gives me wings like an eagle
So I can, you can make it,

Sometimes it seems like you’re praying and nothing is happening
I came to let you know, let you know, it’s just a test
Just hold on a little bit longer, hold on a little bit longer
Hold on to his promises x3
Hold on! x5

(Refrain)

Older Entries Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,473 other followers

%d bloggers like this: