Uyalalela (He Listens) Lyrics by Hlengiwe Mhlaba

Leave a comment(Sung in Zulu)

uJesu uyalalela (Jesus listens)
Aphendule umkhuleko (He answers prayers)
uletha konke nguJesu ngomkhuleko (Ask anything, Jesus’ll answer you)

Uyalalela ekuseni(He listens in the morning)
Uyalalela emini (He listens in the afternoon)
Uyalalela ebusuku (He listens at night)
Aphendule umkhuleko (He answers prayer)

unguJehova Jireh, Nissi, Shalom, (You are the Lord my Banner, of Peace)
unguJehova Tsidkenu, Adonai,  (The Lord our righteousness, our master,  )

unguJehova Rafa, Elohim (The Lord our healer, Almighty)
unguJehova Khona, wayekhona (You are the Lord who does not change)
Ui zolom ui yena namhla, phakade, (Today and forevermore)
Yenu ngu bayede…(All adoration belongs to you)

Uyingwele (You are Holy)
UBayete (Be praised)
uPhakeme (Be lifted)

Forward We Go Lyrics by Mthunzi Namba (JC 16)

5 Comments(Languages: English, Zulu)
Song part 2: Here

Forward we go, forward we go
Forward we go, with Jesus
No more turning back x2
Forward we go with Jesus

(Same Verse in Zulu)
Ekhaya siyaya, Ekhaya siyaya
Ekhaya siyaya, NgoJesu
Angsey’ o kufa, Angsey’ okufa
Ekhaya siyaya, NgoJesu

….

No, no no no no
I will never go back anymore

Mbize (Call Him) Lyrics by Dumi Mkokstad

30 Comments(Sung in Zulu)

Ekuseni unguJehova, (From dawn, you are the Lord)
Emini unguJehova (In the noontime, you are the Lord)
Entambama unguJehova (In the afternoon, you’re the Lord)
Awuguquki (You do not change)

Uyawuzwa umkhuleko (He hears your prayer)
Uma ebizwa okholwayo (Believe and call on Him)
Jehova uNgumabizwa asabele (The Lord, our portion)

Refrain:
(Ngithi/Yebo mbize) (I say/yes call Him)
El Shadai aa simakade! (El Shadai! Ah You’re everlasting)
Elohim mm Jehovah (Elohim! Mm, Lord God)
Ezintweni zonke, Yena ungu Jehova (All creations agree, you’re the Lord) (x2)
(Repeat)

Sweet Jesus (Rose of Sharon) Lyrics by Mthunzi Namba (JC 17)

18 CommentsSong 1 | Song 2 (here) | Song 3

Oh sweet Jesus, I love you (More and More)
Love you more and more
(Repeat)

Everytime you walk with me
Evevrytime you talk with me
You guideth me, all the way
Oh sweet Jesus, I love you
Love you more and more (Repeat)

(Refrain) + Ti wo wo… + (Refrain)

When I’m down, you pick me up
When I’m sad, you make me smile
Oh sweet Jesus, I love you
Love you more and more
(Repeat)

Azumbero…

You are the Rose of Sharon
The fairest of them all
You are everything my heart desires
You are fairer, much fairer
Than the lily that grows by the wayside
You are precious, more precious than gold
(Repeat)

(Same verse in Zulu)
Uyimbali yaseSharon
Entle kunazo zonke
Uyikho konke engikudingayo
Uqhakazile, umuhle
Kunembali emilayo
Wena umuhle, kunegolide
(Repeat)

Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Lyrics by Papane

4 Comments(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam (But it rescued me)

Refrain:
O Baba ngiyabonga (Oh Father I thank you)
Nangentliziyo yami (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wami (That you’re my Savior) x3

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you)

(Refrain) + (Verse 3) + (Refrain) + (Verse 3) + (Refrain)

Phakama! (Arise!) Lyrics by Zaza and Benjamin Dube

22 Comments(Sung in Zulu)
[Same song by Sfiso]

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele umhlaba wonke (And reign over all)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Phakama! Nkosi yeZulu (Arise! King of the heavens)
Uwengamele impilo yami (And reign over my life)
Uwengamele wonkumhlaba (And reign over the whole earth)

Inkanyezi Nezazi (The Star and the Wisemen) A cappella by Ladysmith Black Mambazo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kuye kwamemeza baprofethi emandulo (The prophets prophesied long ago)
Kumemeza abantu abadala kangaka (The elders are calling)
Webantwana kanisalaleni ngani (Children, listen and learn)
Umbiko wokuzalwa kenkosi uJesu (Their message is on the birth of Jesus)

Nansoke inkanyezi (The wise men)
enhle kunazozonke (Followed this star)
Eyalandelwa isiswe (That appeared)
Zivela empumalanga (in the East)

Baba/Mama, baba/mama wami; (Father/Mother, My Father/Mother)
Mama/Baba (hmm) Bhinc'(hmm) ibeshu lakho (Father/Mother, Your apron(?))
Simemeza ngazwi linyi (hmm) (We declare that which we know)
Sithi (hmm) Izelwe (hmm) (The word says that He is)
Inkosi Yamakhosi (The King of Kings)
(Repeat)

Uquinsile umprofethi (The truth spoken by the prophets)
Yinhle kunazozonke (To the whole world)
Masiyindandeleni (Of that star)
Khona sizophumela (That we should follow)
(Repeat)

Saqala Sabezwa besho (He first heard them tell us) x2
saze sabona nathi embhalweni (then we saw the writings)
{Sabe, sesiyakholwa, (Then we believed)
yilolo esikufundayo lithini ibhabeli} x? (What we read in scriptures)
(Repeat)

Amen Halleluya Amen

Older Entries Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,702 other followers

%d bloggers like this: