Zawa (Fallen) Lyrics by Sipho Makhabane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Zawa indonga zeJerikho (The walls of Jericho have fallen)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

Uhlaleleni bo awuboni ziyawa (What are you waiting for? They’re falling)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

(From the top)

Xola Nhliziyo (Peace My Heart) Lyrics By Andile B

Leave a comment(Sung in Zulu)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bayodumisa iNkosi (They went to praise the Lord)
Ngalena nezingelosi (With the Angels on the other side)

Boyojabula (They will rejoice):

Refrain:
Xola mphefumlo wam (Be at peace my soul)
Xola nhliziyo (Be at peace my heart)
Uhambile, m’yek’alale (He is gone, let him sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bacul’amahosana (They singing Hosannas)
Badumis’Igama Lakhe (They’re praising His name)

(Refrain)

Uhambile, m’yek’alale (She is gone, let her sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Bengingazi (I didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

Ebenezer Lyrics by Neyi Zimu, Omega and Friends of Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Usigcinile kwaze kwaba la (Thus far, You have kept us) x3
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Usigcinile e kwaze kwaba lana (Thus far, You have kept me)
uJehova Usigcinile abantu bangafuni (Lord kept us even when others refused)
abantu bes’biza ngamagama (When people called us names)
kunzim’ ukhamba estrateni (When it was hard to walk on the street)
Sithi Oh Nkosi Jesu Siyabonga (We say Oh Lord Jesus we thank You)

E wasigcina lo Jesu singen’ esibetlela (This Jesus kept us when we were in Hospitals)
E wasigcina lo Jesu sifunana nomsebenzi (This Jesus kept us when job seaching)
E wasigcina lo Jesu ngeskhathi sexenophobia (This Jesus kept us during Xenophobia)
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)

(Refrain)

Ebenezer! Ebenezer! Ebenezer!
Oh Nkosi Jesu Siyabonga (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Ngiyabonga (I Thank You) Lyrics by Mahalia Buchanan

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Ngiyabonga Jesu kuwe (I am thankful for You Jesus)
Ngiyobonga unaphakade (I will be thankful forever)
Nkosi yami enomusa (My God of Favour/Mercy)
Ngiletha izibongo (I bring praise [to you])
(Repeat)

(Refrain)

Ngatholu’ thando kuwe (There is no love like Yours)
Ngembanthiswa kumusa waphezulu ((?) divine Grace)
Ngabusiswa ngathethelelwa (I am blessed, I am forgiven)
Ngahlotjiswa ngomqele wezulu ( (?) like the crown of heaven)
(Repeat)

(Refrain)

Khulula Ugcobo (Release the Anointing) By Zaza & Nothando

6 Comments


(Sung in Zulu)

Khulul’ ugcobo lwakho Nkosi (Release your anointing Lord)
Esimeni sami, Nkosi Jesu (Over my situation, Lord Jesus)
(Repeat)

Refrain:
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Aphul’ ijoko nezibopho (breaking the yoke of bondage)
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Avus’ izishosha (Raising the lame)
Nempuphuthe ziyabona (And the blind seeing)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)
(Repeat)

Khulula! Khulula! Khulula!… (Release!)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)

(Refrain)

Emlanjeni (By the River) Lyrics by Soweto Gospel Choir

3 CommentsPurchase Song | Purchase Album

(Sung mostly in Zulu)

Emlanjeni eBabiloni (By the river of Babylon) x3
Sathi vuthu, sahlala phansi (where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)
Sathi vuthu, sahlala phansi (Where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)

Somandla siyabonga (Lord we thank you)
Uthando isiphelona (For your love and refuge (?))
Sikhala isithlupheka, (You heard our cries and troubles)
Uyazisuli izinyembezi (And You wiped our tears)
Sathi vuthu, sahlala phansi (Where we sat down)
Salila izinyembezi (And there we wept)
(Repeat)

“Yelele” is sound of praise
Yele yelele Jehova, Yele Yele
Yele Yelele, Yele Yele
Yele Yelele, Yele Yele Yele Modimo (The Lord) in Sotho
(Repeat)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,819 other followers

%d bloggers like this: