Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) Lyrics Sung by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ungenzela Konk’okuhle (He keeps doing great things) x2
Ungenzela, Ungenzela, Ungenzela! (He does, He does, He does!)
Ungenzela Konk’okuhle (He keeps doing great things)
(Repeat)

Jehov’uBaba, umelusi wami (Lord You are my Father, my Shepherd)
Ungenzela Konk’okuhle (You do great things to me)
(Repeat)

(Refrain)

(From the top)

Hay’ Amazulu! Oh ‘stumel’umthetheleli’! x?
(Oh the Heavens sent us a Redeemer)
Hay’, Hay’, amazulu (Oh, Oh the Heavens)
Oh ‘stumel’umthetheleli (sent us a Redeemer)x?
(Repeat)

Khululeka (Be Free) Lyrics by Ntokozo Mbambo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
Le ndawo ngeyakho yonke (This place belongs to you)
Yenza konke okufunayo (Do all that you will)
Sohamba ngob’usudelile (We’ll leave when you’re content/satisfied)
Sohamba ngob’usudelile (We’ll leave when you’re content/satisfied)
(Repeat)

Khululeka Moya yenza intando yakho (Feel free Spirit,  to do your will)
Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
Khululeka Moya yenza ithando yakho (Feel free Spirit, to do your will)
Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
(Repeat)

Nguy’zolo(Yesterday) Lyrics by Sipho Makhabane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu wami uyizolo naphakade
(My Jesus was there yesterday, today and forever)
Ungummeli uwethembekile (My faithful deliverer)
(Repeat)

Uyizolo Nkosi yami naphakade
(Though others change, my Lord doesn’t)
Ujesu ngobi wami ngobelayo(?)
(He is Jesus, my conqueror)
(Repeat)

(From the top)

I Feel Like Going On Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Non-English part sung in Zulu)

I feel like going on, I feel like going on
Though trials (may) come, on every hand
I feel like going on
(Repeat)

Kuzohlatshelelwa khona (We will sing praises there)
Phezhu/Sitshu Haleluya, sitshu Haleluyah (Saying Halellujah!)
Njengo mfula uhlokoma (Like a mighty river)
Ku dunyiswa iNkosi ngale (We will rejoice praising God in heaven)

Webathandwa yekinhlanhla (Beloved you are lucky/blessed)
Yokukholwa kuyuJesu (To be called sons of Jesus)
Ekuphatha ngezakhizandla (He holds you in his hands)
Akuyise ekhaya ngale (And lead you home on the other side)

Zawa (Fallen) Lyrics by Sipho Makhabane

1 Comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Zawa indonga zeJerikho (The walls of Jericho have fallen)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

Uhlaleleni bo awuboni ziyawa (What are you waiting for? They’re falling)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

(From the top)

Xola Nhliziyo (Peace My Heart) Lyrics By Andile B

Leave a comment(Sung in Zulu)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bayodumisa iNkosi (They went to praise the Lord)
Ngalena nezingelosi (With the Angels on the other side)

Boyojabula (They will rejoice):

Refrain:
Xola mphefumlo wam (Be at peace my soul)
Xola nhliziyo (Be at peace my heart)
Uhambile, m’yek’alale (He is gone, let him sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bacul’amahosana (They singing Hosannas)
Badumis’Igama Lakhe (They’re praising His name)

(Refrain)

Uhambile, m’yek’alale (She is gone, let her sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Bengingazi (I didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: