Oh How I Love Him/El Shadai Medley Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


Languages: English, Zulu

Oh! How I love Him
Oh, He cares!
Oh, How I love Him
Because He first loved me (Repeat)

UnguJehova wena (You are the Lord)
Isiphephelo sam’ nguwe (You are my shield)
Ungumelusi wam’ wena, (You are my Shepherd)
Ukuthula kwam’ nguwe (You are my peace)
(Repeat)

Ungumthokozisi wena (You are the bringer of all joy)
Ukuphila kwam’ nguwe (My life belongs to you)
Ungenzel’okuhle wena (You do great things) (Njalo, Njalo) (Always)
El Shaddai Adonnai nguwe (You are God Almighty, our Lord)
(Repeat)

After Today Lyrics by Hlengiwe Mhlaba Ft. Dumi Mkokstad

Leave a comment


Languages: Zulu, English (English verses are translations of the Zulu verses)

Ngizwil’isandla saKhe singithinta,
Ngizw’izwi lakhe likhuluma
Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yam’ayisoze ifane (Repeat)

I felt His Hands upon me
I heard His Word speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yami ayisoz’ifane (Repeat)

After today, My life will never
Will never be, the same again (Repeat)

Oh Holy Night Lyrics by Given Mabena (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth

The thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees, oh hear the angel voices
Oh night divine, it is the night when Christ was born
Oh night divine, oh night when Christ was born

Fall on your knees, Oh hear the angel voices
Oh night divine; Yes, a night when Christ was born
A night divine; Oh night, oh night divine

Makadunyiswe ngumuntu nengelosi (Men and angels shall praise Him)
Uphakeme uyimvana kaThixo (Be exalted, Lamb of God)
Wathwes’ umqhele engenaso isici (He was crowned yet innocent)
EyiNkosi efanel’ ukubongwa (Lord you are worthy of our praises)
NguJesu qha idwala laphakade (Jesus is the only Rock of Ages)
NguJesu qha iNkosi yokuthula (Jesus is the only Prince of Peace)

Khothama kuye uJesu yena yedwa (Worship Jesus alone)
INkosi yothando (Lord of love)
Inkosi yomusa (Lord of mercy)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re Holy)

Refrain:
Khothama kuye (Worship Him)
UJesu uyedwa (Jesus alone)
Inkos’ eyafa yavuka (Jesus rose from the dead)
Ipheth’ amandla (Powerful)

Iqhawe lamaqhawe (Hero of heroes)
UNgcwele simakade (Almighty, You’re holy)

(Refrain)

Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi

1 Comment


(Sung in Zulu)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Angeke ngisuke (I Won’t Leave You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo and Andiswa Mbantsa (JC 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
INkosi enamandla onke (All powerful King)
Wena wedw’ unguBaba (You alone are the father)
Ithemba lam’ lokugcina (My only hope)
Ngibhekis’ amehlo am’ kuwe (I lift up my eyes to You)
Baba uyiNkosi (Father you are the King)

Refrain:
Angeke ngisuke kuwe (I won’t leave You)
Ngohlala njalo ngithemba wena (I will dwell in your trust always)
Igama lakho uSomandla (Your name is Almighty)
Futhi wena uyingcwele (And you are Holy)

Wena wedw’ unguBaba (You only are the Father)
Sithandwa sam’, mphefumlo wam’ (My love, Lover of my soul)
Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
Wena uyamangaza (You are amazing)

(Refrain)

Amen amen…

Akhona Mandla (There is Power) Lyrics by Omega ft. Zaza

2 Comments


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akhona amandla o’kuphilisa (There is power and healing)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

Uya menywa mama wami (My mother you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Ngoba akhona mandla asegazini lika Jesu (Because there is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

(From the top)

Uyamenywa sihlobo zami (My brothers you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,112 other followers

%d bloggers like this: