Nguy’zolo(Yesterday) Lyrics by Sipho Makhabane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu wami uyizolo naphakade
(My Jesus was there yesterday, today and forever)
Ungummeli uwethembekile (My faithful deliverer)
(Repeat)

Uyizolo Nkosi yami naphakade
(Though others change, my Lord doesn’t)
Ujesu ngobi wami ngobelayo(?)
(He is Jesus, my conqueror)
(Repeat)

(From the top)

I Feel Like Going On Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Non-English part sung in Zulu)

I feel like going on, I feel like going on
Though trials (may) come, on every hand
I feel like going on
(Repeat)

Kuzohlatshelelwa khona (We will sing praises there)
Phezhu/Sitshu Haleluya, sitshu Haleluyah (Saying Halellujah!)
Njengo mfula uhlokoma (Like a mighty river)
Ku dunyiswa iNkosi ngale (We will rejoice praising God in heaven)

Webathandwa yekinhlanhla (Beloved you are lucky/blessed)
Yokukholwa kuyuJesu (To be called sons of Jesus)
Ekuphatha ngezakhizandla (He holds you in his hands)
Akuyise ekhaya ngale (And lead you home on the other side)

Zawa (Fallen) Lyrics by Sipho Makhabane

1 Comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Zawa indonga zeJerikho (The walls of Jericho have fallen)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

Uhlaleleni bo awuboni ziyawa (What are you waiting for? They’re falling)
Zawa zawela le (Can’t you see they’re falling)
(Repeat)

(From the top)

Xola Nhliziyo (Peace My Heart) Lyrics By Andile B

Leave a comment(Sung in Zulu)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bayodumisa iNkosi (They went to praise the Lord)
Ngalena nezingelosi (With the Angels on the other side)

Boyojabula (They will rejoice):

Refrain:
Xola mphefumlo wam (Be at peace my soul)
Xola nhliziyo (Be at peace my heart)
Uhambile, m’yek’alale (He is gone, let him sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bacul’amahosana (They singing Hosannas)
Badumis’Igama Lakhe (They’re praising His name)

(Refrain)

Uhambile, m’yek’alale (She is gone, let her sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Bengingazi (I didn’t Know) By Joyous Celebration Choir 20

3 Comments


(Sung in Zulu)

Bengingaz’ ukuthi, Ung’thanda kangaka! (I didn’t know You love me this much)
Oh! Waze wanikela, Ngempilo yakho (Oh! You gave up Your Life for me)
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, Liphakeme (The price of blood purchase is great)
Ang’soze – ngakubonga, Ngokwanele (My gratitude to you, will not be enough)
(Repeat)

Refrain:
Ngiyabonga ngothand’ olwakho (I thank you for Your Love)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)
Impilo yam’ ayilutho (My life is nothing)
Ngaphandle kwakho musa wakho (If not for You, and your grace)
Ong’nike lona Msindisi wam’ (That you gave me, my Savior)
Ngab’angikho Ngab’ angilutho (I could have perished, been nothing)
Ngaphandle kwakho (If not for You)

Wang’ thwalela wedw’ umqhele wameva (You bore the crown of thorns for me)
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa (Oh the pain you endured)
Ang’ soze ngaz’ ukuthi wabonani kimina (I’ll never know what you saw in me)
Kodw’ engikwaziyo ukuthi ung’ sindisile (but what I know is you saved me)
(Repeat)

(Refrain)

Ebenezer Lyrics by Neyi Zimu, Omega and Friends of Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Usigcinile kwaze kwaba la (Thus far, You have kept us) x3
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Usigcinile e kwaze kwaba lana (Thus far, You have kept me)
uJehova Usigcinile abantu bangafuni (Lord kept us even when others refused)
abantu bes’biza ngamagama (When people called us names)
kunzim’ ukhamba estrateni (When it was hard to walk on the street)
Sithi Oh Nkosi Jesu Siyabonga (We say Oh Lord Jesus we thank You)

E wasigcina lo Jesu singen’ esibetlela (This Jesus kept us when we were in Hospitals)
E wasigcina lo Jesu sifunana nomsebenzi (This Jesus kept us when job seaching)
E wasigcina lo Jesu ngeskhathi sexenophobia (This Jesus kept us during Xenophobia)
Oh Nkosi Jesu, siyabonga! (Oh Lord Jesus, we thank You!)

(Refrain)

Ebenezer! Ebenezer! Ebenezer!
Oh Nkosi Jesu Siyabonga (Oh Lord Jesus, we thank You!)
(Repeat)

Ngiyabonga (I Thank You) Lyrics by Mahalia Buchanan

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Ngiyabonga Jesu kuwe (I am thankful for You Jesus)
Ngiyobonga unaphakade (I will be thankful forever)
Nkosi yami enomusa (My God of Favour/Mercy)
Ngiletha izibongo (I bring praise [to you])
(Repeat)

(Refrain)

Ngatholu’ thando kuwe (There is no love like Yours)
Ngembanthiswa kumusa waphezulu ((?) divine Grace)
Ngabusiswa ngathethelelwa (I am blessed, I am forgiven)
Ngahlotjiswa ngomqele wezulu ( (?) like the crown of heaven)
(Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: