Vuthel’ Umlilo (Light the Fire) Lyrics by Solly Mahlangu

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Namhlanje uyashisa (Today you are hot)
Kusasa uyabanda, (Tomorrow you’re cold)
Kandi yini ngawe? (Which one are you?)
Kwenzenjani nawe (What is wrong with you) (Repeat)

Chorus:

Vuthel’ umlilo mlilo kaJesu, (light the fire, fire of Jesus)
Vuthel’ umlilo aiwe mzalwane (light the fire, you brother) (Repeat)

Isikhathi siyahamba (Time is running out)
Wena umi ndawona (For you and me together)
Kandi yini ngawe? (Which one are you?)
Kwenzenjani nawe (What is wrong with you) (Repeat)

(Chorus)

Cover Me lyrics by Mthunzi Namba

2 Comments


Amen, ameni, amen…

Cover me my Lord x3
Under your shelter/wings oh
(Repeat)

Thololololo….

Zulu Worship (Bayede!) Lyrics by Hlengiwe Ntombela (Joyous Celebration 17)

7 Comments(Sung in Zulu)

Sengiyamethemba lowo (I trust Him that)
Owanigelwa le EGolgotha (was brought to Golgotha)
Ngezono zam’ nezabantu bonke (Because of mine and all mens’ sins)
(Repeat)

Chorus:
Hay’ imvana eyophayo (Oh the lamb that bled)
Yahlatshelwa thina, thina (That was crucified for us, for us)
Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Hay’ uMmeli wabonayo (The sinners’ representative)
Wasifela thina (Died for us)
(Repeat)

Haleluja Siyabonga, simakade (I thank you, you are everlasting)

Bayede Nkos’ engcwele (Hail to the Holy God)
O Wangithwalel’ umqhele (You bore the crown for me)
Lowo mqhele wakuhlaba (That crown pierced you)
Kuze ngibe nokwethaba(I’m in awe of you (?))
Wawungenasici Jesu (You were without sin Jesus)
Wawumuhle mhlaba-hlosi (You are good oh ruler(?)of the earth)
Kepha wakudela konke (Yet you gave it all up)
Ngazo zonk’ izono zethu (Because of our sins)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Lokhudungi, kuyangimangalisa (.?..) It amazes me)
Futh’ buye, kuyangithombisa (You also …?…)
Kuyaqeda, yonk’ inkani (You defeated my stubbornness)
Nami ngiyathandwa (And I am loved)
Ngingubani? Bayede! (Who Am I? Hail)

Bayede Nkosi yam’, Bayede Nkosi yam’ (Hail/salute/glory to my God)
(Repeat)

Jerusalema (Jerusalem) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 17)

4 Comments(Sung in Zulu)

Jerusalema, Jerusalema (Jerusalem, Jerusalem) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Jerusalema (How I yearn for you, oh Jerusalem)x2 (Repeat)

Msindisi wami, Msindisi wami (My savior) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Msindisi wami  (How I yearn for you, oh my savior) x2 (Repeat)

Messiah wami, Messiah wami  (My Messiah) x2 (Repeat)

Ngiyakulangazelela, Messiah wami (How I yearn for you, oh My messiah) x2 (Repeat)

UJesu Wami (My Jesus) Lyrics by Mthunzi Namba (Joyous Celebration Rewind/6)

1 Comment


(Sung in Zulu)

UJesu wami uyaphila (My Jesus is alive)
Ngiyokwesaba ntoni na? (Whom shall I fear?)
Ngoba igazi lakhe linginqobele (I’m a conqueror through His blood)
Ngiyindlalifa yezulu (I’m an heir in heaven)

Ithuna selinqotshiwe (The grave was defeated)
UJesu wami uyaphila (My Jesus is alive)
Ithuna selinqotshiwe (The grave was defeated)
UJesu wami uyaphila (My Jesus is alive)

Older Entries Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,353 other followers

%d bloggers like this: