Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi

1 Comment


(Sung in Zulu)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Angeke ngisuke (I Won’t Leave You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo and Andiswa Mbantsa (JC 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
INkosi enamandla onke (All powerful King)
Wena wedw’ unguBaba (You alone are the father)
Ithemba lam’ lokugcina (My only hope)
Ngibhekis’ amehlo am’ kuwe (I lift up my eyes to You)
Baba uyiNkosi (Father you are the King)

Refrain:
Angeke ngisuke kuwe (I won’t leave You)
Ngohlala njalo ngithemba wena (I will dwell in your trust always)
Igama lakho uSomandla (Your name is Almighty)
Futhi wena uyingcwele (And you are Holy)

Wena wedw’ unguBaba (You only are the Father)
Sithandwa sam’, mphefumlo wam’ (My love, Lover of my soul)
Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
Wena uyamangaza (You are amazing)

(Refrain)

Amen amen…

Akhona Mandla (There is Power) Lyrics by Omega ft. Zaza

2 Comments


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akhona amandla o’kuphilisa (There is power and healing)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

Uya menywa mama wami (My mother you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Ngoba akhona mandla asegazini lika Jesu (Because there is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

(From the top)

Uyamenywa sihlobo zami (My brothers you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

Igama leNkosi (The Name of the Lord) Lyrics by Zaza

2 Comments


(Sung in Zulu – A Hymn)

Igama leNkosi, liyiyo inqaba (The name of Lord is a refuge)
Ophephela khona, uyakusindiswa (Whoever hides in Him will be safe)

Ohlezi kulona akanakwesaba (Whoever abides in it, will not fear)
Nokuba umhlaba uzanya zanyiswa (Despite the storms of life)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?

Uyingcwele, uyingcwele! (You are Holy, You are Holy!)
Uyingcwele somandla x? (God Almighty You are Holy)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (For there’s no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?

Wena Kholwa (Believe) lyrics by Mthunzi Namba

Leave a comment(Sung in Zulu)

Akhona amandla  (There is Power)
Egazini lemvana (In the blood of the Lamb)

Wena kholwa (Believe)
Kuzokwenzeka (All things are possible)

(From the top)

(In English)

Ngibambe (Hold my Hand) /Motho Mang Le Mang (Every One of You) Lyrics by Kgotso ft. Solly Mahlangu

1 Comment(Languages: Zulu, Sotho)

Song 1: Ngibambe ngesandla (Hold my Hand) – #Zulu

[Baba Wami] Ngibambe ngesandla ([My Father] Hold my hand)
Ngingashi emlilweni (That I may not burn in the fire) (Repeat)

Inhliziyo le kaJesu imnene (This pure heart of Jesus)
Sengizocasha kuyona (Is where I will hide) (Repeat)

(From the top)

Yash’ iGomora, Sodoma (Gomorrah and Sodom went up in flames)
Gomora emlilweni (Gomorrah in flames) (Repeat)

Song 2: Motho Mang Le Mang (Every One of You) – #Sotho

Tlon ba nyorilweng tlong, letle metsing (You who are thirsty, come to the waters)
Sedibeng sa bophelo bo sa feleng (To the fountain of everlasting life)
Moya, phuthego, di tlatsana, di re (The Holy Spirit and the church both agree saying)
Motho mang le mang, a tle (“Every one of you, come!”)

Motho mang le mang (Every one of you) x3
Ya nyorilweng a tle (Who is thirty should come)
Le ya bitswang bohle baetsadibe (You are all called)
Motho mang le mang, a tle (“Every one of you, come!”)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,812 other followers

%d bloggers like this: