YHWH (Yahweh) Lyrics by We Will Worship Movement

Leave a comment


There’s something about your name, Jesus
There’s something about you and it frees us (Repeat)

Yahweh, Yahweh, Yahweh (Repeat)

(From the top)

You are the one who holds my heart, Jesus
Let my life be a sacrifice that pleases (Repeat)

Yahweh, Yahweh, Yahweh (Repeat)

Yahweh, Adonai; Yahweh, El Shaddai (Repeat)

Yahweh, Yahweh, Yahweh (Repeat)

Umuzi Okhanyayo (Home of Light) lyrics by Nomthi Sibisi

1 Comment


(Sung in Zulu)

Jerusalema, umuzi okhanyayo (Jerusalem, home of light)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)
Ngingeze ngakubala (I cannot quantify)
Okuhle okulaphaya (All the beauty in there)(Repeat)

Akukabonakali (I have never seen)
Kudlula konke okunye (Anything else better)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)
Kumnandi kulowo muzi (There is joy in that home)
NeNkosi ikhona le (As the Lord dwells there)(Repeat)

(Repeat)

Kuyezwakala khona (There you shall hear)
Ihubo lentokozo (A glorious song)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)
Baningi abangcwele (From the multitudes of the holies)
Abakhona laphaya (That dwell there)(Repeat)

(From the top)

Nguwe Jehovah (You are the Lord) Lyrics by Ayanda Shange (Joyous Celebration 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umhlaba wawunga kabikhona  (Before the earth was created)
Owayekhona uLizwi (The Word was there)
WayenguNkulunkulu (The Word was God)
ULizwi wayekuNkulunkulu (The Word lived in God)
Mhlaba lo wamnyama (The earth was still dark)
Wamemeza uLizwi (When the Word spoke)
Wathi makube nokukhanya (And said let there be light)
Vele ukukhanya kwabakhona (And there was light)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

Refrain:
Nguwe Jehova (It’s You Jehovah) x8

Yena wadal’ izulu nomhlaba (You created heaven and earth)
Wayesedala umuntu (And created man)
Waphefumlela kumuntu (You breathed life on the man)
Uba abuse phezu komhlaba (So he may rule the world)
Ingaba ubani loyo (Who is that?)

(Refrain)

Angeke ngisuke (I Won’t Leave You) Lyrics by Mnqobi Nxumalo and Andiswa Mbantsa (JC 18)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
INkosi enamandla onke (All powerful King)
Wena wedw’ unguBaba (You alone are the father)
Ithemba lam’ lokugcina (My only hope)
Ngibhekis’ amehlo am’ kuwe (I lift up my eyes to You)
Baba uyiNkosi (Father you are the King)

Refrain:
Angeke ngisuke kuwe (I won’t leave You)
Ngohlala njalo ngithemba wena (I will dwell in your trust always)
Igama lakho uSomandla (Your name is Almighty)
Futhi wena uyingcwele (And you are Holy)

Wena wedw’ unguBaba (You only are the Father)
Sithandwa sam’, mphefumlo wam’ (My love, Lover of my soul)
Igama lakho unguSomandla (Your name is Almighty)
Wena uyamangaza (You are amazing)

(Refrain)

Amen amen…

Mmuso wa Modimo (The Kingdom of God) Lyrics by Sello Malete

Leave a comment


(Sung in Sotho)

Kantle le ho tshaba Modimo (Without fearing God)
Kantle le ho tshaba Jehovah (Without fearing Jehovah)
O keke oa o bona Mmuso wa Modimo (You shall not see the kingdom of God)

Refrain:
O keke oa o bona, O keke oa o bona (You shall not see)
O keke oa o bona Mmuso wa Modimo (You shall not see the kingdom of God)

Ke re ke lekile (I said I have tried)
Menate yotlhe ya lefatshe (All the nice things of the world)
Empa ha ke so mmona (But I have not seen)
Ya tshwanang le Modimo (Anyone who is like God)

(Refrain)

Zundithwale (Carry Me) Lyrics by Bethucile Mcinga

Leave a comment


(Sung in Xhosa – A Hymn)

Zundithwale nakaloku (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)
Nkosi Yesu zundithabathe (Lord Jesus take me) x2

Izixhobo zam ziwile (All my weapoons)
Zithathiwe nguSathane (Are possesed by Satan) x2

Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)
Ndophalala njengamanzi (I will perish like water) x2

Zundithwale nakaloko (Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2

Akhona Mandla (There is Power) Lyrics by Omega ft. Zaza

2 Comments


(Sung in Zulu)

Refrain:
Akhona amandla o’kuphilisa (There is power and healing)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

Uya menywa mama wami (My mother you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Ngoba akhona mandla asegazini lika Jesu (Because there is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

(From the top)

Uyamenywa sihlobo zami (My brothers you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,812 other followers

%d bloggers like this: